Statybos techninių reglamentų pakeitimai leis projektuotojams naudoti įvairesnes išorines vėdinamas termoizoliacines sistemas

Palape statybu metu siltinimas stogas

Aplinkos ministerija parengė statybos techninių reglamentų (STR) „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir lauko durys“ ir „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ pakeitimus, sudarysiančius sąlygas projektuotojams naudoti daugiau vėdinamų termoizoliacinių sistemų sprendinių.

Šiuo metu STR „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir lauko durys“ numatyta, kad pastatų projektavimui ir statybai galima naudoti tik turinčias nacionalinį techninį įvertinimą ar Europos techninį įvertinimą vėdinamas termoizoliacines sistemas, tačiau rinkoje vis dar nėra pakankamai tokius techninius įvertinimus turinčių vėdinamų sistemų komplektų.

Siūlomi pakeitimai leistų išplėsti galimybes projektuojant ir statant pastatus naudoti ne tik nacionalinį ar Europos techninį įvertinimą turinčias vėdinamas sistemas. Užtikrinant sprendinių atitiktį esminiams statinio reikalavimams, būtų leidžiama naudoti ES rinkoje esančius sprendinius, kai Europos techninis įvertinamas ar nacionalinis techninis įvertinimas yra parengtas vėdinamos sistemos daliai – išorės apdailai, sistemos karkasui ir tam tikriems tvirtinimo elementams kaip komplektui. Taip pat sudaromos sąlygos projektuotojams kurti ir naudoti statyboje inovatyvius vėdinamų sistemų sprendinius, atlikus būtinus bandymus ir užtikrinus sprendinių kokybę.

Be to, patikslinamos statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nuostatos dėl atvejų, kai, pakeitus projekto sprendinius, neprivaloma rengti naujos laidos projekto ar projekto sprendinių dokumentų, nustatant aiškesnį ir nuoseklesnį reglamentavimą.

Pataisose numatoma, kad šių dokumentų rengti neprivaloma, kai, esant statybos techninio reglamento „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nustatytoms sąlygoms, keičiama statinio vieta žemės sklype (teritorijoje) iki 0,2 m (šiuo metu – iki 1 m).

Pastabas ir pasiūlymus dėl šių statybų techninių reglamentų galima teikti iki 2024 m. sausio 3 dienos Teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS).