Siūloma tobulinti statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo reikalavimus

Statybos brėžinių aptarimas

Aplinkos ministerija teikia derinti statybos techninio reglamento „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ pakeitimus, kurie įgyvendina Statybos įstatymo pataisas. Taip pat numato tobulinti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų ir statybos rangovų atestavimą, atsisakyti perteklinių reikalavimų ir ribojimų rinkos dalyviams.

Įgyvendinant Statybos įstatymo pakeitimus, numatoma atsisakyti statinio (jo dalies) ir projekto (jo dalies) ekspertizės rangovų atestavimo ir teisės pripažinimo procedūrų. Taip pat siūloma keisti asmenų, siekiančių eiti ekspertizės vadovų pareigas, profesinės patirties skaičiavimą, jų kvalifikaciją susiejant su turima atestuoto vadovo patirtimi.

Pakeičiamos taisyklės dėl statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų atestatų ir teisės pripažinimo dokumentų išdavimo termino. Šie dokumentai turės būti išduoti ar motyvuotai atsisakyta juos išduoti ne vėliau kaip per Statybos įstatymo 12 straipsnio 12 dalyje nurodytą terminą (30 darbo dienų) nuo visų dokumentų, tarp jų pareiškėjo užpildyto ir išlaikyto teisinių žinių egzamino testo gavimo atestuojančioje organizacijojedienos.

Skaitykite: Statybos techninių reglamentų pakeitimai leis projektuotojams naudoti įvairesnes išorines vėdinamas termoizoliacines sistemas

Kartu pripažįstamos netekusiomis galios šiame statybos techniniame reglamente esančios taisyklės, kurios nustato kvalifikacijos tobulinimo mokymo programų vertinimo tvarką, nes numatoma, kad šią tvarką nustatys ne aplinkos ministras, kaip iki šiol, o atestavimą atliekanti organizacija – Statybos sektoriaus vystymo agentūra.

Be minėtų su Statybos įstatymo pakeitimais susijusių pokyčių, taip pat tobulinama kvalifikacijos atestatų ir teisės pripažinimo dokumentų išdavimo tvarka. Tikslinama, kokios kvalifikacijos atestatuose ir teisės pripažinimo dokumentuose turės būti įrašomos konkrečios statybos techniniame reglamente „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ išvardytos statinių grupių ir pogrupių kombinacijos, atsižvelgiant į veiklai vykdyti reikalingo išsilavinimo skirtumus.

Be to, atsižvelgiant į Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos 2023 m. atliktos studijos „Statybos priežiūros sistemos Lietuvoje efektyvumo didinimas“ rezultatus bei iš socialinių partnerių gautus siūlymus, siekiama suvienodinti inžinierių ir architektų, norinčių eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas, profesinių žinių vertinimo egzaminų programų rengimui keliamus reikalavimus.

Kadangi profesinių žinių vertinimo egzaminais turi būti tikrinamos asmenų profesinės, o ne teisinės žinios, atsisakoma pareigos atnaujinti tokių egzaminų programas kaskart pasikeitus statybos normatyviniams dokumentams ir ne rečiau kaip kas 5 metus. Numatoma, kad profesinių žinių vertinimo egzaminų programa turėtų būti atnaujinama, jei dėl technologijų naujovių, statybos normatyvinių dokumentų pasikeitimų ar kitų priežasčių ji nebėra tinkama įvertinti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinę kompetenciją.

Keičiamas statybos techninis reglamentas papildomas reikalavimais dėl asmenų, vertinančių pareiškėjų profesines žinias, nešališkumo ir nusišalinimo. Jame plačiau reglamentuojama statybos rangovų teisės pripažinimo dokumentų keitimo tvarka, nustatoma statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų atestatų ir teisės pripažinimo dokumentų keitimo tvarka pakeitus pavardę.

Taip pat patikslinamos nuostatos dėl statybos rangovo kvalifikacijos atestato ir teisės pripažinimo dokumento išdavimo termino, nustatant, kad šie dokumentai turi būti išduoti ne vėliau kaip per Statybos įstatymo 22 straipsnio 3 dalyje nustatytą terminą (20 darbo dienų) nuo visų dokumentų kvalifikacijos atestatui gauti gavimo atestavimą atliekančioje organizacijoje.

Su statybos techninio reglamento „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ pakeitimų projektu galima susipažinti Teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS), pastabas ir pasiūlymus galima teikti iki balandžio 10 d.